Гимназия

1

ЛИЦЕНЗ за ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ съгласно Заповед № РД14-68/22.09.2015 г. на Министъра на образование3то и науката

Гимназията има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове в профил „Чуждоезиков“ с прием след седми клас и срок на обучение 5 години и прием след осми клас в дневна, вечерна и задочна форма на обучение със срок 4 години