Налични курсове

Курсът е част от обучението в първа и втора професионана степен на професии от направления, свързани с търговията на стоки и услуги. Целта на курса е да представи основни взаимоотношения, в които влизат предлагащите и получаващите услугата или стоката. Задачата е тези взаимоотношения така да бъдат изградени, че страните да постигнат взаимен успех и удовлетвореност от представена или получена услуга и стока.


Чужд език по специалността

Класификация на стоките, опаковка, маркировка, съхранение.

Вербални и невербални комуникации. Управление на персонала. Организация на работното време. Мотивация за работа и кариерно развитие.

formuliar-4.pdf

Предстоящото обучение визира сериозни проблеми, свързани с проявите на детската агресия, девиантност (асоциалност) и делинквентция(престъпност) в училище, както и с формирането на базови умения у учителите за работа с тях. Планираният обучителен курс ще предложи информация за някои от проявите на детския гняв в резултат на емоционално пренебрегване, злоупотреба, насилие и експлоатация. Това е необходимо, защото в последно време се констатира увеличаване на агресията и свързаните с нея девиантност, делинквентност и гняв у учениците, което пък поражда идеята за изучаването на тези феномени. Теоретичната към практическата част е 50:50. В теоретичната част се разглеждат въпроси, свързани с: детската агресия от социално-педагогически аспект, откриване и взаимодействие с агресивните деца, девиантност, деликвентност и гняв у децата, матоди и подходи за работа, деца с хиперактивност и дефицит на внимание.


Планирането на учебното съдържание за работа в общообразователна среда с интегрирани деца изисква новаторски подход към тематичния план на учителя. Освен стандартното разпределение на учебното съдържание в учебното време се изисква и интегриране на редуцираното учебно съдържание на детето/ученика със специални образователни потребности в същото време. Следователно начинът на организиране на работата по време на час има елемент, който изисква задължително индивидуален подход. Курсът съдържа 20% теория и 80% практика. Теорията е свързана с изясняване на моделите на мениджмънт на работата в класа: - организация на времето - мястото на детето/ученикът в процеса - редукция на учебното съдържание. Практическа работа: - структуриране на подходи за интегриране на информацията в тематичния план; - информация за учебно-познавателното състояние на детето/ученика от докладите на логопед, психолог и ресурсен учител - начин на взаимодействие с ресурсния учител, за да се получи необходимата подкрепа за организиране на обучението на детето със специални образователни потребности; Практическо разработване на интегрирано тематично разпределение.

Медиацията е метод за решаване на конфликти, при който независим посредник – медиатор подпомага страните да достигнат до решение като им помага да се изслушват, да откроят важните неща за себе си и намерят приемливо и за двете страни решение на спора. Медиаторът подпомага диалога между страните с цел те самостоятелно да разрешат конфликта помежду си. Училищната медиация е нова форма на медиация, която към настоящия момент не е добре развита в България, което лишава училището от ценен инструмент при решаване на тежките проблеми, които съществуват. Тази възможност следва да се развие с оглед проблемите, свързани с агресията и насилието в съвременното общeство и в частност в училището. Предимство при решаването на конфликти чрез медиация е това, че този метод отчита чувствителни и емоционални въпроси, които са характерни за специфичната социална среда в учебното заведение - училищна институция - семейство - обществеността, в която намират социална реализация деца (ученици) - учители - родители - местна общност. Комплексният характер на подхода дава възможност за поставяне и на други въпроси, които до този момент не са били поставяни. Теоретичната част включва: въвеждане в принципите на медиацията, видове конфликти, които се решават с медиация, училищна медиация, подходи. Практическият тренинг решаване на казуси в малки групи. Симулация на училищна медиация.

В съвременния свят на вътрешна и международна несигурност, адекватната реакция при кризисни ситуации добива все по-голамо значение. Програмата предлага обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания относно: видовете охранителна дейност и изисквания за безопасност, основни правила на поведение при тероризъм и различни видове бедствия и аварии сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението оценка на риска и открояване на критична инфраструктура стратегии за намаляване на вредите преодоляване на състояние на емоционалнонапрежение и страх разпознаване на заплахи и адекватно реагиране планиране и организация защитата на хора и имущество видове охранителнни дейности основни етични правила на поведение подходи за работа в екип

Философията като наука разглежда общите закономерности между човека и света. Основните теми са съществуването, мисленето, познанието. Отличава се със систематичен подход и рационална аргументация. Философията е действие на човек при всякакви условия и обстоятелства, защото означава да мислиш, а мисленето е присъщо за човека. Религията е форма на общуване, най-дълбока потребност за човека. Търсенето на съвършенство е изконно човешко състояние. Отношението между религията и философията е дискутирано и спорно. В тези тема бихме открили три възгледа за: вярата, за разума и за тяхната взаимна свързаност. В ежедневието практически по-лесно се осланяме на вярата, а в академичното абстрактно битие - на разума. Това прави училището толкова чувствително към темата. Учебното съдържание е разработено в теоретичен модул и равностоен практически тренинг. Темите на теоретичния модул са: философия, религия, социални модели, ритуални модели, академични модели. Практическият тренинг е работа по групи и решаване на казуси.


Съвременното развитие на обществото изисква промяна на системата за оценяване. Цифровата оценка стана неинформативна за спектъра от нови компетентости, които имат децата. Нов инструмент може да стане портфолиото. Ученическото портфолио е един от видовете портфолиа, които могат да се използват в системата на образование. То има за цел да направи съпричастни на процеса на оценяване както самите ученици, така и техните родители. По този начин се търси възможност за преодоляване на субективизма на оценката от една страна, а от друга на пасивността на учениците при оценяването.